Kallelse till Chalmers Golfklubbs Årsmöte

Kallelse till Chalmers Golfklubbs Årsmöte

Nu finns även årsredovisning för Chalmers Golfklubb och AB på medlemssidan på hemsidan samt en kortare presentation av årsmötets innehåll

 

Härmed inbjuds du som medlem i Chalmers Golfklubb att närvara vid klubbens årsmöte onsdag den 21 mars 2018 i klubbhuset kl. 19.00 (styrelsen finns på plats från 18.00 och svarar på frågor)

Tid: 21 mars 2018 kl. 19.00
Plats: Klubbhuset, Chalmers Golfklubb

 

 Preliminär föredragningslista

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet
 6. Styrelsens redovisning för det sistförflutna verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistförflutna verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
 10. Val av två revisorer, varav minst den ene icke lekman, för räkenskapsåret 2018
 11. Övriga frågor – information från styrelsen
 12. Mötets avslutande

Kommentarer

Fler artiklar