Årsmöte

Härmed inbjuds du som medlem i Chalmers Golfklubb att närvara vid klubbens årsmöte onsdag den 25 mars 2020 i klubbhuset kl. 19.00

Styrelsen finns på plats från 18.00 och svarar på frågor

Tid: 25 mars 2020 kl. 19.00 
Plats: Klubbhuset, Chalmers Golfklubb

Preliminär föredragningslista

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet
 6. Styrelsens redovisning för det sistförflutna verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistförflutna verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
 10. Val av två revisorer, varav minst den ene icke lekman, för räkenskapsåret 2017
 11. Övriga frågor – information från styrelsen
 12. Mötets avslutande