Kallelse & höstmöteshandlingar

 

Härmed inbjuds du som medlem i Chalmers Golfklubb att närvara vid klubbens höstmöte den 20 november 2019 i klubbhuset kl. 19.00 (styrelsen finns på plats från 18.00 och svarar på frågor)

Tid: 20 november 2019 kl. 19.00

Plats: Klubbhuset, Chalmers Golfklubb

Preliminär föredragningslista

 • 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 • 2 Fråga om mötet har behörigen utlysts
 • 3 Fastställande av föredragningslista
 • 4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 • 5 Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet
 • 6 Fastställande av Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis
 • 7 Fastställande av max antalet spelrättsbevis i Chalmers Golfklubb
 • 8 Fastställande av avgifter, samt rambudget för det kommande året
 • 9 Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för tid av ett år.
 • 10 Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år (jämte suppleanter för en tid av ett år)
 • 11 Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 60 dagar före mötet.
 • 12 Övriga frågor (information och diskussion)
 • 13 Mötets avslutande

Frågor av ekonomisk natur får ej avgöras om de ej finns med på föredragningslistan för mötet.

Kommentarer

Fler artiklar