Kallelse Höstmöte & handlingar 23 november 2022

Kallelse, Chalmers Golfklubbs Höstmöte 2022

OBS: Längst ner hittar du länk till handlingar som finns tillfängliga 7 dagar innan mötet


Härmed inbjuds du som medlem i Chalmers Golfklubb att närvara vid klubbens höstmöte.


Tid: 23 november 2022 kl. 19.00, styrelsen på plats från 18.30
Plats: Chalmers Golfklubb, klubbhuset Anmälan: Ingen anmälan krävs
Möteshandlingar: Distribueras senast sju dagar innan höstmötet

Preliminär föredragningslista:


§1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
§2 Fråga om mötet har behörigen utlysts
§3 Fastställande av föredragningslista
§4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet
§5 Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet
§6 Fastställande av Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis
§7 Fastställande av maxantalet spelrättsbevis i Chalmers Golfklubb
§8 Fastställande av avgifter, samt rambudget för det kommande året
§9 Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för tid av ett år.
§10 Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år (jämte suppleanter för en tid av ett år)
§11 Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 60 dagar före mötet.
§12 Övriga frågor (information och diskussion)
§13 Mötets avslutande


Frågor av ekonomisk natur får ej avgöras om de ej finns med på föredragningslistan för mötet.

Handlingar tillgängliga 7 dagar innan mötet hittar du HÄR 

Kommentarer