Kommittéer

Chalmers Golfklubbs kommittéer är en av grundpelarna i klubbens utveckling. 


Kommittéarbetet är avgörande för klubbens olika arrangemang, aktiviteter och tävlingar för samtliga medlemskategorier.

Läs mer om varje kommitté under deras respektive sida
( Juniorerna har en egen flik )

Är du intresserad att bidra till verksamheten är du välkommen att ta kontakt med någon av våra kommittéer.